Header image

SE 3 PA

SE 3 PA  10:00 am -10:45 am        lok. 1 PA4A-1     lok. 2 PA4A-2       lok. 3 PA4A-3         lok. 4 PA4B-1       lok. 5A PA4B-2       lok. 5B PA4B-3                 10:15 am -11:00 am         lok. 7

SE 3 NE

SE 3 NE    9:00 am – 9:45 am        lok. 1 NE4A-1      lok. 2 NE4A-2        lok. 3 NE4A-3       lok. 4 NE4B-1      lok. 5A NE4B-2      lok. 5B NE4B-3                   9:15 am – 10:00 am 

SE 3 NA

SE 3 NA   9:00 am -10:30 am         lok.1 NA1-A      lok.2 NA1-B       lok.3 NA1-C lok.4 NA2-A     lok5A NA2-B     lok.5B NA2-C

SE 3 EC / M&O

SE EC / M&O     9:00 am -10:30am          lok.1 EC1-A       lok.2 EC1-B        lok.3 EC1-C        lok.4 EC2-A lok5A EC2-B     lok.5B EC2-C

SE 3 BIO

SE BIO  9:00 am -10:30 am       lok.1 BI1-A        lok.2 BI1-B        lok. 3 BI1-C     lok.4 BI3-A lok.5A BI3-B     lok. 5B BI3-C    lok.7 BI2-A     lok. 8 BI2-B

SE 3 AK

SE AK  9:00 am -10:30 am       lok.1 AK1-A    lok.2 AK1-B      lok.3 AK1-C    lok.4 AK2-A     lok.5A AK2-B     lok.5B AK2-C lok.7 AK3-A   lok.8 AK3-B     lok. 9 AK3-C

Rooster 11 t/m 15 Mei 2020

— Download — Digitale planning week 3 – CB1 trim3 deel 2 Digitale planning week 3 – CB2 trim3 deel 2 Digitale planning week 3 – CA1 trim3 deel 2

Posted in Noticia |

SE 3 WI

SE 3 WI 9:00 am – 10:30 am       lok. 1 Wi1-A     lok. 2 Wi1-B     lok. 3 Wi1-C     lok. 4 Wi2-A       lok 5A Wi2-B    lok. 5B Wi2-C                 9:30 am -11:00 am        lok. 7 Wi3-A     lok 8

SE 3 GS

SE 3 GS 9:00am -10:30am        lok. 1 GS1-A       lok. 2 GS1-B     lok.3 GS1-C

SE 3 SK

SE 3 SK 9:00 am – 10:30 am lok. 1 SK1-A     lok. 2 SK1-B       lok. 3 SK1-C           lok. 4 SK2-A        lok. 5A SK2-B             lok. 5B SK2-C